| |

Aspirin is chemically known as / एस्पिरिन रासायनिक रूप से जाना जाता है

(a) methyl salicylate / मिथाइल सैलिसाइलेट
(b) hydroxysalicylate / हाइड्रोसीलिसिलेट
(c) acetylsalicyclic acid / एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड
(d) alkylsalicylic acid / एल्काइसेलिसिलिक एसिड

 

Answer/ उत्तर  : – acetylsalicyclic acid / एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड

Similar Posts

Leave a Reply